Allmänna villkor

När du (nedan kallad ”Kunden”) köper skräddarsydda kläder, produkter, varor eller motsvarande (nedan kallat ”Produkten”) från Tini Garments AB, org.nr. 559242-5085, Storgatan 50 Hudiksvall (nedan kallad ”Säljaren”), tillämpas dessa villkor (nedan kallat ”Avtalet”). De rättigheter och skyldigheter för Kunden respektive Säljaren, som var och en för sig benämns ”Part” och gemensamt för ”Parterna”, ska följa av Avtalet och lyda under svensk rätt.


1. Pris och betalning

1.1. Priset för Produkten framgår av hemsidan med angiven valuta och inkluderar mervärdesskatt. Priset är preliminärt och kan komma att ändras beroende på Kundens önskemål till justeringar av Produkten. Om Kunden väljer att få Produkten levererad till sig, tillkommer kostnader för frakt och leverans. Kostnaden för frakt och leverans varierar beroende på Produktens storlek och vikt.

1.2. Kunden ska betala genom de betalningsmetoder som anges i samband med att köpet genomförs. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta.

1.3. Säljaren reserverar sig för att material till Produkten kan vara slutsåld, samt för fel prissättning. Priserna kan justeras vid var tid och Kunden ska erlägga det senast presenterade priset, med förbehåll för vad som tidigare angivits. Kunden är införstådd med att fel prissättning, slutsålt material till Produkten, eller andra liknande omständigheter som gör Avtalet onyttigt för Säljaren innebär en rätt för Säljaren att avbryta köpet fram till dess att Produkten har kommit Kunden tillhanda.

2. Beställning och leverans

2.1. Kunden beställer Produkten genom att boka sin order. Vid bokningen väljer Kunden vilken skräddare som ska färdigställa Produkten, samt vilken tid första besöket med den valda skräddaren ska ske. Vid besökstillfället sker provtagning enligt Kundens önskemål. Om Kunden efter provtagningen väljer att fullgöra köpet av Produkten, lägger skräddaren en order till Säljaren, som i sin tur skickar en orderbekräftelse till Kunden. Kunden ska i samband därmed säkerställa att orderbekräftelsen innehåller de specifikationer som önskats, inkluderat men ej begränsat till plagg, färg, tyg, storlek, justeringar etc. Det är Kundens ansvar att säkerställa att de angivna kontaktuppgifterna är korrekta och att en orderbekräftelse kan erhållas.

2.2. Kunden bokar det första provtillfället via Säljarens bokningssystem. Efter första provtillfället har Kunden möjlighet att boka in ytterligare ett (1) provtillfälle inom två (2) veckor. Slutprovning/hämtning sker därefter enligt överenskommelse. Då Produkten anpassas specifikt enligt Kundens önskemål kan Säljaren inte garantera exakta leveransdatum på förhand.

2.3. Produkten hämtas ut hos skräddaren. Om Parterna kommer överens om att Produkten istället ska levereras till Kunden, sker detta på Kundens bekostnad. Kunden hämtar då ut Produkten vid ett utlämningsställe om den på grund av sin storlek eller vikt inte kan levereras till Kundens brevlåda. Kunden behöver således ange korrekt adress för leverans. Kunden ska även besiktiga Produkten i syfte att säkerställa rätt antal, storlek, etc., samt att inga skador har åsamkats Produkten.

3. Ångrat köp, fel och reklamation

3.1. Vad som föreskrivs under denna punkt 3 ska äga tillämplighet såtillvida inte annat följer av tvingande konsumentköplagstiftning.

3.2. Eftersom Produkten tillverkas enligt Kundens anvisningar eller annars ges en tydlig personlig prägel, samtycker Kunden till att det belopp som av Kunden inbetalas vid orderbekräftelsen fullt ut ska kunna användas av Säljaren till att täcka Säljarens kostnader vid en eventuell avbokning. Kunden måste således innan signering av orderbekräftelsen samt erläggande av belopp noga överväga om Produkten ska köpas eller inte.

3.3. Kunden får utöva sin ångerrätt. Kunden ska utan onödigt dröjsmål (dock senast inom fjorton (14) dagar efter att Produkten emottagits) meddela detta till Säljaren. Om Kunden utövar sin ångerrätt, ska Kunden utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar lämna eller sända tillbaka Produkten till Säljaren. Återbetalning ska ske inom fjorton (14) dagar från den dag då Säljaren tog emot Kundens meddelande, dock med förbehåll för att Säljaren måste ha tagit emot Produkten, alternativt att Kunden visat att produkten sänts tillbaka. Återbetalning ska ske genom samma betalsätt som Kunden tillämpat. Om omständigheter föreligger såsom i punkt 3.2, ska Kunden i sådant fall täcka Säljarens kostnader.

3.4. Om Produkten har levererats står Säljaren kostnaden för returfrakt och återbetalar det av Kunden erlagda beloppet. Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt kan Kunden fylla i följande blankett.

3.5. Om Kunden påtalar fel, och om Säljaren inte meddelas om felet inom skälig tid efter det att Kunden borde ha märkt felet, får Kunden inte åberopa att Produkten är felaktig (reklamation). Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter det att Kunden märkt felet ska däremot alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar Kunden inte inom tre (3) år från det att Produkten emottogs, förloras rätten att åberopa felet. Har någon annan än Säljaren åtagit sig att för Säljarens räkning avhjälpa felet bör reklamationen i stället riktas mot denne.

3.6. Kunden får åberopa att varan är felaktig, om Säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller om felet är sådant som avses i 18 § konsumentköplagen.

3.7. Om Produkten har minskat i värde sedan den emottogs av Kunden, förbehåller sig Säljaren rätten att återbetala endast vad Produkten är värd, att byta ut Produkten eller att reparera Produkten. Kunden är medveten om det faktum att Produkten är individuellt anpassad till Kunden och att full ersättning för ångrad och/eller reklamerad Produkt inte bör vara möjlig.

3.8. För kontakt med anledning av ångerrätt, påtalan om fel och reklamation, se punkten 8 nedan.

 

4. Kundens ansvar

4.1. Kunden ska endast ingå Avtalet om den är behörig att göra detta. Kunden ansvarar för att medverka till köpet av Produkten och ska vara fullt betalningsansvarig för Produkten vid tidpunkten för accept av ordererkännande. Kunden ska även följa de anvisningar som följer med Produkten. Om Produkten returneras ska Produkten vara i sitt ursprungsskick.

4.2. Under Avtalet får Kunden inte nyttja någon del för kommersiellt bruk och Säljaren äger rätten till allt material, logotyper, texter, uppfinningar och övriga åtgärder. Kunden får inte vidareförsälja Produkten annat än för privat bruk.

4.3 Kunden får inte missbruka eller manipulera Säljarens hemsidor, sociala medier eller övriga tjänster, hindra Säljarens tekniska verktyg eller dess funktion. Ej heller får Kunden vidta åtgärder i syfte att erhålla, extrahera eller kopiera Säljarens material, data inklusive rådata, samt personuppgifter.

5. Behandling av personuppgifter

5.1. Säljaren agerar i form av personuppgiftsansvarig när Säljaren behandlar Kundens personuppgifter. Säljaren behandlar personuppgifter enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

5.2. Närmare beskrivning av vilka uppgifter som behandlas och Kundens rättigheter går att finna i Säljarens integritetspolicy här.

6. Avtalets giltighetstid och force majeure

6.1. Avtalet börjar löpa från dess att Säljaren översänt orderbekräftelsen.

6.2. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i en omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av förpliktelsen. Såsom befriande omständighet anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning, och/eller pandemi eller epidemi (såsom nytillkomna effekter av Covid-19).

6.3. Vad som föreskrivs i punkten 6.2 ska kunna göras gällande om motsvarande omständighet drabbar Säljarens leverantörer, underleverantörer eller annan tredje part till Säljaren.

7. Klagomål och tvist

7.1. Kundens klagomål och anspråk gentemot Säljaren kan ske genom de kontaktuppgifter som anges i punkten 8 nedan. Kunden äger även rätt att inge en anmälan mot Säljaren till Allmänna reklamationsnämnden (ARN): www.arn.se/.

7.2. Kunden kan dessutom använda Europeiska Kommissionens Plattform Online: www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV.

7.3. Kunden kan därutöver skicka in en stämningsansökan till domstol. För mer information, se www.domstol.se/.

7.4. Avtalet tolkas i enlighet med svensk rätt, utan tillämpning av regler eller principer om lagval.

8. Kontaktuppgifter

8.1 Säljaren kan kontaktas via brev, e-post eller telefon. Säljarens kontaktuppgifter är Tini Garments AB org.nr. 559242-5085, med adress Erik Lars Vägen 3, 824 43 Hudiksvall, med telefon +46 70 408 66 00, samt med e-post hello@tini.se.

9. Övrigt

9.1. Part ska inte vara skyldig gentemot den andra Parten att utge ersättning för indirekt eller annan följdskada såsom men ej begränsat till förlust av vinst, intäkt/inkomst, förlust av kontrakt eller liknande skada, om inte annat följer av tvingande lag.

9.2. Ingenting under Avtalet ska tolkas som att Part har lämnat en rätt till den andra Parten att åberopa den andra i reklam eller för PR-syfte, eller på annat sätt använda Partens namn, varumärke eller varukännetecken, utan att först erhålla uttryckligt och skriftligt medgivande. De namn, hemsidor, varumärken, kännetecken eller liknande som presenteras på Säljarens hemsida, samt e-post eller på annat vis, får inte mångfaldigas, användas, kopieras, bearbetas, ändras, överlåtas, exploateras eller annars utnyttjas.

9.3. Uppgifterna på Säljarens hemsida kommer utan några garantier eller utfästelser och Säljaren förbehåller sig rätten till friskrivning från ansvar för felaktiga uppgifter presenterade både på hemsidan och via elektronisk korrespondens. Då Säljaren hänvisar till andra hemsidor eller till tredje man, friskriver sig Säljaren från ansvar för innehållet på hemsidorna och länkarna till dessa sidor, samt till tredje mans villkor. Vad som föreskrivs under denna punkt ska åsidosättas om annat stadgas i tvingande lag.

9.4. Skulle en bestämmelse i Avtalet vara eller bli ogiltig, olaglig eller omöjlig att fullgöra, ska detta inte påverka Avtalet i övrigt. Kunden äger inte rätt att helt eller delvis upplåta eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter under Avtalet till tredje man, utan att andra Säljaren först formellt godkänt överlåtelsen.

9.5. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren i Avtalet.